Nktech

تاریخ: 20 آذر 1397

سرقت اطلاعات شبكه (Data breach) توسط هکرها از شرکت Dell

شرکت Dell پس از سرقت اطلاعات شبكه (Data breach) توسط هکرها، تمامی رمزهای عبور مشتریان خود را ریست می کند.Breach Data یک رویداد است که شامل دسترسی غیر مجاز و یا غیر قانونی به اطلاعات برای  مشاهده، دسترسی و یا بازیابی داده های یک فرد، برنامه و یا خدمات می باشد.
شرکت Dell ، غول سخت افزار آمریکایی اعلام کرد که در تاریخ 9 نوامبر 2018، فعالیت های غیر مجاز موجود در شبکه خود توسط هکرها برای استخراج اطلاعات مشتریان شرکت Dell را که شامل دسترسی به نام ها، آدرس های ایمیل و رمزهای عبور آنها بوده، شناسایی و متوقف کرده است.